Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Privacy

Website-inhoud
De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Meetjeslandse Bouwmaatschappij  geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de op informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan De Meetjeslandse Bouwmaatschappij. U mag hierop geen inbreuk maken. U mag deze informatie, publicatie of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. U heeft hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies
De Meetjeslandse Bouwmaatschappij gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. U kunt de cookies weigeren via uw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier uw identiteit te controleren, u op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en uw sessie te onthouden.

Functionele cookies
Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google Analytics.

Websiteprestatiecookies
Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

Embedded cookies
Hier en daar zit op de website embedded content van mailchimp (inschrijvingsformulieren voor nieuwsbrieven). Wat dit platform met deze cookies doet is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: Privacy
De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we inzamelen, nemen we op in de bestanden van De Meetjeslandse Bouwmaatschappij. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiëntie en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurder mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

U kunt uw gegevens controleren en aanpassen door te e-mailen naar info@mbcsw.be

Privacybeleid voor kandidaat-huurder en huurder. Welke informatie heeft De Meetjeslandse Bouwmaatschappij?
Via De Meetjeslandse Bouwmaatschappij kunt u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze gegevens om na te kijken of u ergens recht op hebt of om u beter te kunnen helpen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties gegevens over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw gegevens te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Welke informatie gebruikt De Meetjeslandse Bouwmaatschappij van u?
Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij informatie over u.

Deze gegevens zijn:

- identificatiegegevens
- rijksregisternummer
- adres- en contactgegevens
- gezinssamenstelling
- taalkennis
- financiële gegevens
- eigendomsgegevens
- eventueel: begeleidende diensten

Hoe lang bewaart De Meetjeslandse Bouwmaatschappij uw gegevens?
Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vraagt De Meetjeslandse Bouwmaatschappij gegevens op?
U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft, als u huurt, … U bent altijd verplicht correcte gegevens te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet u uw ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen.

Wij bevragen ook:

- Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009  Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
- Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
- Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
- Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en      taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

Aan wie geeft De Meetjeslandse Bouwmaatschappij uw gegevens door?
Wij bezorgen gegevens aan:

- Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
- De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
- De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
- Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
- Collega huisvestingsmaatschappijen indien u ons vraagt om uws gegevens aan hen over te maken zodat u ook bij hen kan ingeschreven worden.


Kunt u uw gegevens controleren en aanpassen?
Ja, dat kan. U kunt uw gegevens altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@mbcsw.be of een brief naar De Meetjeslandse Bouwmaatschappij. Wij bezorgen u dan deze gegevens. 
Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve gegevens gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?
Vindt u dat De Meetjeslandse Bouwmaatschappij onterecht gegevens heeft? Dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

Hebt u vragen over uw gegevens en uw privacy?
Dan kunt u terecht bij onze maatschappij.  Contacteer ons via info@mbcsw.be of stuur een brief naar De Meetjeslandse Bouwmaatschappij

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

Heeft u algemene vragen over privacy?
Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Het Centraal Inschrijvingsregister (CIR)

Woonmaatschappij Meetjesland zal lokale kandidatenregisters migreren naar het CIR. Omdat deze registers persoonsgegevens bevatten, heeft het Woonmee een protocol afgesloten met Wonen in Vlaanderen.
 
Waarom een protocol?
 
Bij de inschrijving en actualisering van een kandidaat-huurder worden de inschrijvingsvoorwaarden getoetst. Dit gebeurt met authentieke bronnen via webdiensten. Het CIR zal via API’s (Application Programming Interface – gegevensuitwisseling tussen systemen) gegevens beschikbaar stellen aan u. Zo kunt u een huurwoning toewijzen, op basis van de voorkeuren van de burger en de rangschikking van de kandidaat-huurders.
Daarom vraagt Wonen in Vlaanderen in het protocol om bijstand te verlenen bij het verzamelen van relevante en noodzakelijke persoonsgegevens van de huidige kandidaat-huurders op uw wachtlijsten. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de datamigratie naar het CIR.

 

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens

Een uitgebreide uiteenzetting van het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens kan u terugvinden via volgende link:

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens